Laatst gewijzigd: oktober 2019

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • cliënt: natuurlijk persoon, dan wel (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke)rechtspersoon die als gevolg van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht met Huur Advocatuur van de dienstverlening van Huur Advocatuur gebruikmaakt, dan wel gebruik heeft gemaakt;
 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 - Toepassingsbereik

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Huur Advocatuur en de cliënt, tenzij door Huur Advocatuur en de cliënt uitdrukkelijk in de overeenkomst van opdracht of door middel van een ander schriftelijk document van deze klachtenregeling wordt afgeweken.

Artikel 3 - Doelstellingen

Deze klachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;‍
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtanalyse

Artikel 4 - Informatie bij aanvraag dienstverlening

De advocaat, zoals bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur, wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat Huur Advocatuur een interne klachtenprocedure hanteert. Deze klachtenregeling is opgenomen in artikel 10 van de algemene voorwaarden van Huur Advocatuur welke van toepassing zijn op de dienstverlening. De klachtenregeling is volledigheidshalve ook gepubliceerd op de website www.huuradvocatuur.nl.  

Artikel 5 - Interne klachtprocedure

Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 1. Wanneer cliënt ontevreden is over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie van een bij Huur Advocatuur aangesloten advocaat, dan dient cliënt de bezwaren eerst schriftelijk en gemotiveerd voor te leggen aan de behandelend advocaat.
 2. Na ontvangst van een klacht zal de behandelend advocaat deze klacht met cliënt bespreken en in onderling overleg proberen op te lossen. Komt cliënt er niet uit met de behandelend advocaat dan kan cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Huur Advocatuur, zijnde mr. P.L.T. Roks of, indien de klacht mr. P.L.T. Roks betreft, mr. C.J.P.Schellekens. De klachtenfunctionaris stelt cliënt en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een (nadere) toelichting te geven op de klacht. De klachtenfunctionaris beziet vervolgens of de klacht kan worden opgelost. Indien cliënt zich door een derde wil laten vertegenwoordigen, dan kan de klachtenfunctionaris verlangen dat cliënt een uitdrukkelijke machtiging dienaangaande overlegt.
 3. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht, of doet met opgave van redenen mededeling aan cliënt over afwijking van deze termijn, met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over klacht wordt gegeven. De klachtenfunctionaris stelt cliënt en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de al dan niet gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Wanneer er door de bemiddeling van de klachtenfunctionaris een oplossing wordt bereikt, dan wordt deze bevestigd ineen brief van de betreffende klachtenfunctionaris aan cliënt.
 4. Cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 5. Deze klachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van Huur Advocatuur werkzame personen.
 6. Indien cliënt van mening is dat de bezwaren niet naar tevredenheid zijn opgelost conform de klachtenregeling, ende klacht betrekking heeft op het functioneren van de advocaat als zodanig, dan staat het cliënt vrij een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant (www.advocatenorde-zwb.nl). De Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant is te bereiken op 076-5205415.

Artikel 6 - Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

Klachtenfunctionaris, de door de klachtenfunctionaris aangewezen persoon en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

Artikel 7 - Verantwoordelijkheden

De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

Artikel 8 - Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het onderwerp van de klacht.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Wilt u vrijblijvend kennismaken?

Bel of mail Paul of Christian
Bedankt, uw bericht is succesvol verzonden.
Helaas ging er iets mis. Probeer het nogmaals.
Portret van Huur Advocaat Christian Schellekens van Huur AdvocatuurPortret van Huur Advocaat Paul Roks van Huur Advocatuur
check icon
Deskundig
check icon
Persoonlijk
check icon
Bereikbaar
check icon
Snel
check icon
Flexibel
check icon
Betaalbaar